Fisktrappor

Modulbyggda trappor med stor flexibilitet

Modulbyggd fisktrappa i komposit

Dagens trappor har i allmänhet gjorts som bassängtrappor. För att tillgodose behovet att även långsamt simmande arter kan simma upp och nedströms så har man börjat gå över till slitstrappor. Man eftersträvar idag att anlägga dessa med mindre lutningar för att minska strömhastigheten.

Vår idé är att kunna erbjuda våra kunder en väl fungerande fisktrappa i komposit som är förenlig med de nya krav som ställs och dessutom till en lägre kostnad än dagens betongtrappor. Den kan monteras för sig eller i kombination med omlöp. Vi vill med vår metod erbjuda ett helt nytt sätt att anlägga fiskvägar, detta genom att bygga dess delar i glasfiberarmerad plast i industriell miljö, uppbyggd av ett fåtal standardmoduler. Vår metod är lätt och stark, detta gör att sektionerna blir fribärande och kan monteras på ett litet antal fundament. Fisktrappan kan anläggas på små ytor och med små lutningar, liknande en serpentinväg. Den går även att ge en färgsättning som gör att den smälter in i den omgivade miljön.

Fördelar med fiskväg i komposit

Prisvärd
Eftersom sektionerna modulbyggs industriellt i kontrollerad miljö och det är möjligt att använda samma modeller till ett flertal fiskvägar så kan de göras till en lägre kostnad än konventionella varianter.

Flexibel
Modulprincipen gör det möjligt att designa och bygga inredning av olika former i fisktrapporna, detta kan vara i form av justerbara slitsar och varierande bottenstruktur för att passa olika vattenflöden och fiskbestånd.

Anpassningsbar
Ett av de största problemen med att anlägga fisktrappor är att placera ingången på det bästa stället för vandrande fisk, samtidigt som man behåller önskad lutning. Vår metod med fribärande sektioner gör att det är möjligt att anlägga delar som går i luften och detta gör det möjligt att exempelvis korsa ett vattendrag för att placera ingången på rätt plats.

Kunskap
Vi har stor kunskap och lång erfarenhet från tillverkning i kompositmaterial och kan med denna kunskap utveckla en tids- och kostnadseffektiv, säker och miljövänlig metod med hög kvalitet.

Våra samlade erfarenheter av att identifiera och möta kunders behov, konstruera effektiva tekniska lösningar och säkerställa kvalitet utgör vår kompetensbas när vi designar, utvecklar och bygger anläggningar.

Konstruktion

Material
De ingående materialen är alla vattensäkra och har använts inom områden där höga krav ställs på livslängd och prestanda.

Utförande
Sektionerna består av en sancwichkonstruktion som vakumminjiceras därigenom uppnås ett homogent laminat utan porer som är lätt, styvt och har hög hållfasthet. Sandwichkonstruktionen består av riktad glasfiber, divinycell och vinylester.

Slitsarna tillverkas separat och anpassas för varje enskild fisktrappa och är möjliga att efterjustera vid behov.

Bakgrund

År 2000 blev startskottet för en ny vattenpolitik. Då antog alla medlemsländerna i EU det så kallade ramdirektivet för vatten. Ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas sjöar, vattendrag och grundvatten startades.

Berörda myndigheter, organisationer och företag involveras i arbetet och har inventerat tusentals vattendrag och fastställt deras status. Målet för vattendirektivet är att alla EU:s medlemsländer skall ha vatten som uppfyller ”God miljöstatus”.

Om ett vatten inte bedöms att ha god status måste detta åtgärdas.

För att uppnå god miljöstatus är det många gånger nödvändigt att anlägga fiskvägar. Nya fiskvägar har de senaste åren genomgått stora förändringar. Idag skiljer man på naturlika fiskvägar, så kallade omlöp och tekniska fiskvägar i form av trappor och hissar. När det är möjligt anlägger man ofta omlöp i form av konstgjorda bäckfåror med naturlig botten, men många gånger är detta inte möjligt på grund av platsbrist eller att fiskvägens mynning inte kan placeras på rätt ställe.

Tekniska fiskvägar görs idag oftast i betong, detta gör att det svårt att göra ändringar i befintliga konstruktioner.

”Jag ser tillverkning av fiskvägar i komposit som en stor fördel jämfört med tidigare konstruktionsmaterial som varit betong och trä. Fördelen är möjligheten att anpassa fiskvägen till varje installationsområde, installationstiden blir kortare tack vare byggnationstekniken. Andra fördelar är att fiskvägen relativt lätt kan justeras med avseende på nivåsektioner, ingångsöppningens placering och bottenstrukturen inne i fiskvägen”

Stefan Stridsman, Länsstyrelsen i Norrbotten

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Translate »